Wang Zhihuan Poem: On the Stork Tower– 王之涣《登鹳鹊楼》

0
93
Listen to this article
Wang Zhihuan – 王之涣

登鹳鹊楼

王之涣[1]

白日[2]依山尽[3],

黄河入海流。

欲穷[4]千里目,

更上一层楼。

注释:

[1] 王之涣:唐代诗人,这首哲理诗是他的名作。《千家诗》注说:“此登楼眺远之作也。登此楼时已薄暮,但见白日衔山而欲尽,黄河之水由西滔滔东入于海矣。然楼中所见,尚为山所蔽树所遮,而楼之上更有一层,于是登最高之处而望之,则千里长河及群山万壑,俨然在目矣。”这首诗借山水之景,写登高望远之情。

[2] 白日:太阳。

[3] 依山尽:沿着山峰落下。

[4] 穷:穷尽。

On the Stork Tower

Wang Zhihuan

The sun along the mountain bows;

The Yellow River seawards flows.

If you’ll enjoy a grander sight,

You’d climb up to a greater height.

Wang Zhihuan – 王之涣
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here